2 marca 2010 r. Imieniny: Halszki, Heleny, Karola
27.10.2008
Wyrok WSA w Gdansku z dnia 28 maja 2008r. (II SA/Gd 626/07)
Z zaskarżonych decyzji zdaje się wynikać, że organy ograniczyły się jedynie do przyjęcia - za raportem o oddziaływaniu na środowisko - iż przedmiotowa stacja bazowa telefonii komórkowej będzie emitować pole elektromagnetyczne nie wyższe od dopuszczalnej wartości 0,1 W/m2, a tym samym nie będzie oddziaływać szkodliwie na środowisko i zdrowie ludzi. Takie stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jak i poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta z dnia 28 marca 2007r. nie uwzględnia specyfiki przedmiotowej inwestycji w kontekście jej umieszczenia na budynku szpitala. W warunkach szpitalnych, gdy leczenie sprowadza się nie tylko do wykonywania zabiegów i podawania leków lecz także, - by były one skuteczne - do dbałości o jak najlepszą kondycję osób hospitalizowanych, nie tylko fizyczną ale i sfery psychicznej, niebagatelne znaczenie ma troska o zapewnienie im spokoju i nie stwarzanie sytuacji stresowych. Budowa stacji bazowych telefonii komórkowej budzi zawsze emocje społeczne, w szczególności osób mieszkających w ich pobliżu. Emocji tych nie są pozbawione także osoby, zmuszone do czasowego przebywania w pobliżu takich stacji, jak ma to miejsce w niniejszej sprawie. Tym bardziej, że stacja usytuowana jest bezpośrednio na budynku szpitala. Powoduje to niewątpliwie sytuacje stresowe dla części pacjentów. Dlatego w takim wypadku proste odesłanie do dopuszczalnej prawem wielkości emisji nie spełnia normy przepisu art. 47pkt 1 lit. a. Przepis ten mówi o bezpośrednim i pośrednim wpływie przedsięwzięcia m. in. na zdrowie i warunki życia ludzi. Zatem nie ma tylko i wyłącznie znaczenia to czy emisja mieści się w przewidzianej prawem normie, lecz czy wpływa na zdrowie i warunki życia ludzi. Te ostatnie w szpitalu sprowadzają się m. in. także do zapewnienia pacjentom pobytu w warunkach możliwie pozbawionych sytuacji stresowych, a jak już wyżej powiedziano usytuowanie stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku szpitala taką sytuację stwarza. >>
27.10.2008
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23 lipca 2008r. ( IV SA/Po 648/07)
1. Zestawienie dyspozycji obu ustępów art. 36 uPIS (ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej) prowadzi do wniosku, że rada gminy w procesie legislacyjnym nie jest jednostką organizacyjną (ani tym bardziej osobą- którą jest gmina- art. 2 ust. 2 usg) obowiązaną w procesie legislacyjnym do przestrzegania wymagań higienicznych lub zdrowotnych. Ta sama gmina jest osobą prawną, obowiązaną do przestrzegania wymagań higienicznych lub zdrowotnych, np. gdy prowadzi szalety gminne, szkoły, przedszkola, teatry miejskie etc. Dopiero gdy w wyniku badań organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzą zawinione naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych (i tylko takich- wyrok NSA z 23.11.1992 r.- I SA 1156/92- OSP 7-8/94/130), dopiero wówczas na gminę można nałożyć obowiązek uiszczenia opłat za inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego.

2. Realizacja zdecentralizowanych zadań publicznych przez organy samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia prawa miejscowego, przy obligatoryjnym współdziałaniu państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- j.t. Dz.U. 236/05/2008 ze zm., w zw. z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym- j.t. Dz.U. 142/01/1591 ze zm.), mimo, że wiąże się z działaniami w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego (art. 3 in princ. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej- j.t. Dz. U. z 122/06/851 ze zm.- dalej uPIS), nie powoduje obowiązku ponoszenia opłat przez gminę na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 uPIS. >>

26.09.2008
Wyrok TK z dnia 2008-07-18, sygn. P 27/07
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad innym niż dziecko, pełnoletnim, niepełnosprawnym członkiem rodziny

Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 i Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416) w zakresie, w jakim uniemożliwia nabycie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego obciążonej obowiązkiem alimentacyjnym osobie zdolnej do pracy, niezatrudnionej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad innym niż jej dziecko niepełnosprawnym członkiem rodziny, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. >>

więcej >>
16.09.2008
Ratujcie drzewa, bo bedzie za pozno- Slowo Polskie, Polska Gazeta Wroclawska, 13-14 wrzesnia 2008r.
Pięć dorodnych, ponad 60-letnich lip rosnących przy ulicy Głównej w Krzyżowicach najprawdopodobniej zostanie wyciętych. Powód? Rozpoczyna się tam właśnie remont drogi powiatowej, podczas którego stanie położony również nowy chodnik. >>
04.09.2008
Modlili sie za burmistrza i rade - Polska Gazeta Wroclawska, 3 wrzesnia 2008r.
Kilkadziesiąt osób przyszło na mszę świętą w intencji zesłania światła Ducha Świętego na burmistrza i radnych Kłodzka. W kościelnych ławach nie zabrakło samorządowców: było czterech radnych i trzech urzędników z wiceburmistrzem Witoldem Krzelowskim na czele. >>
28.08.2008
W Lubinie urzednicy sa z zawodu prezesami. Gazeta Wyborcza Wroclaw - Jacek Harlukowicz
NIK doniesie do prokuratury na prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego - zarzuca mu, że nie wykonując jednej z uchwał rady miejskiej, dopuścił się przestępstwa. Kontrolerzy wykryli też, że jego podwładni zajmują po kilka wysoko płatnych stanowisk naraz, co źle wpływa na zarządzane przez nich instytucje >>
28.08.2008
Mezczyzna jak bielizna, Polska Gazeta Wroclawska, 25 sierpnia 2008r., Edyta Golisz
Problemy kobiet na stanowiskach -jak to powiedzieć? W Lubinie o radę zapytano językoznawców. >>
21.08.2008
Wielka awantura o droge
Polska Gazeta Wrocławska, 20 sierpnia 2008r. - Magdalena Kozioł

Czteropasmowa, ekspresowa droga z Wrocławia do Poznania miała być gotowa do 2012 roku i sprawić, że zamiast 3 godzin podróż do stolicy Wielkopolski będzie trwała o połowę krócej. Jest niemal pewne, że droga w tym czasie gotowa nie będzie. Ciągle trwają bowiem spory, którędy ją poprowadzić. Co gorsza, im dłużej trwa awantura, tym dalej do porozumienia. Jeszcze kilka miesięcy temu pod uwagę brano 3 warianty przebiegu trasy. Teraz rozważanych jest aż 8! >>

więcej >>
26.09.2008
Sposob zabezpieczania srodkow wlasnych na realizacje projektow unijnych.
Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, dotyczące zasad dokumentowania przez jednostki samorządu terytorialnego posiadania środków finansowych niezbędnych do realizacji projektów unijnych. >>
18.02.2008
Kapital ludzki, czyli edukacja
Ponad 1,7 mld euro z programu Kapitał Ludzki na poprawę systemu edukacji mają do dyspozycji samorządy województw. Już ogłaszają pierwsze konkursy m.in. na dofinansowanie przedsięwzięć, których celem jest upowszechnianie i podnoszenie poziomu edukacji przedszkolnej oraz dostosowanie do potrzeb rynku pracy i uatrakcyjnianie szkolnictwa zawodowego. >>
07.12.2007
PO Infrastruktura i srodowisko gotowy
5 grudnia 2007 r. Komisarz ds. Polityki Regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmująca do realizacji Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 . To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego historii Unii Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro. Budżet całego programu łącznie z wkładem krajowym to 37,6 mld euro. >>
12.10.2007
Gesicka: 20% samorzadow nie ubiegalo sie o fundusze unijne
Około 20 proc. jednostek samorządu lokalnego nie ubiegało się o środki unijne i w tych społecznościach na pewno aktywność była mniejsza - powiedziała minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka na konferencji, poświęconej przedsiębiorczości lokalnej. >>
08.10.2007
Potok funduszy
W porównania do lipca, w miesiącu sierpniu nastąpił nieznaczny spadek tempa przekazywania unijnych refundacji na konta beneficjentów. Beneficjenci otrzymali tytułem refundacji ponad 978,7 mld zł z kont programowych. Tym samym kwota wydatków wypłaconych na rzecz beneficjentów wzrosła do poziomu 17,77 mld zł, co stanowi 54,3 proc. alokacji dostępnej dla Polski na lata 2004-2006. >>
więcej >>

Projekt zmiany Ustawy o systemie oświaty
>> Ściągnij plik doc
Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych
>> Ściągnij plik PDF
Zmiana ustawy o samorządzie gminnym
30 stycznia 2006 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński podpisał ustawę z dnia 27 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.
Zmiany w systemie finansów jst
Minister finansów skierował pismo do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów powiatów i marszałków województw, powiadamiając ich o najistotniejszych zmianach, jakie wynikają z obowiązującej od 1 stycznia 2006 r. nowej ustawy o finansach publicznych.
Kary za odprowadzanie ścieków
1 stycznia br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi.
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Pierwszego lipca 2005 r. weszła w życie Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2005 nr 14 poz. 114)
07.11.2008

ochrona środowiska
Oczami internautów.

Wyrokiem z dnia 31 października 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt IV SA/Wa 689/08) uchylił postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie południowej obwodnicy Warszawy.

11.07.2019

Porady
Doradzamy jak wybrać pastę do zębów

Czy kiedykolwiek wpatrywałeś się we wszystkie kolorowe pudełka pasty do zębów na półce sklepowej, zastanawiając się, który z nich jest dla ciebie najlepszy? Oto kilka wskazówek, które pomogą ci w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących pasty do zębów. Po bardziej szczegółowe informacje zapraszamy na stronę https://sieradz.com.pl/wiadomosci/spoza-powiatu/8172,jak-wybrac-odpowiednia-paste-do-zebow.html Kiedy szukasz pasty do zębów, odkryjesz, że robią różne twierdzenia na temat ochrony jamy, zapalenia dziąseł, płytki nazębnej, wrażliwości, kamienia nazębnego, wybielania i odświeżania oddechu. Aby uzyskać najlepszą ochronę, znajdź pastę do zębów zawierającą co najmniej 1000 części na milion fluoru. Wszystko inne to kwestia wyboru, pamiętajcie jednak, że najważniejsze jest zdrowie, a nie marka czy smak.

31.10.2008

administracja
Wzruszalnosc ostatecznej decyzji administracyjnej.

Wzruszalność ostatecznej / prawomocnej decyzji administracyjnej, która została oparta na błędnej wykładni prawa wspólnotowego jest zagadnieniem, które w praktyce wykonywania administracji publicznej może budzi liczne problemy i wątpliwości. Ważnym w tej materii jest orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), który rozpatrując pytanie prejudycjalne sądu holenderskiego, dokonał wykładni wspólnotowej zasady współpracy (art. 10 TWE) w świetle respektowanych zarówno przez Państwa członkowskie i prawo wspólnotowe zasad trwałości decyzji administracyjnej oraz zasady pewności prawa, w szczególności czy z prawa wspólnotowego wynika obowiązek wzruszenia prawomocnej decyzji administracyjnej, która została oparta na błędnej wykładni prawa wspólnotowego.

24.10.2008

administracja
Nowe Zeszyty Samorzadowe nr 3/2008

Tomasz Wołowiec, Tadeusz Burzyński

Praktyka funkcjonowania opłaty miejscowej i uzdrowiskowej.

24.10.2008

administracja
Nowe Zeszyty Samorzadowe Nr 3/2008

Przedstawiamy Państwu 3 numer ,,Nowych Zeszytów Samorządowych”.

Na jego łamach przeczaja Państwo m.in. artykuł Tomasza Wołowca i Tadeusza Burzyńskiego pt. Praktyka funkcjonowania opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. Jest to interesujące ujęcie tematu stąd też liczymy, że zaprezentowany na stronach serwisu fragment artykułu będzie zachętą do lektury.

24.10.2008

administracja
Jak stosowac prawo Unii Europejskiej?

Stosowanie prawa wspólnotowego w praktyce wykonywania administracji publicznej, pomimo że od akcesji do Unii Europejskiej upłynęły już cztery lata, wciąż wywołuje wiele problemów.

Z przykrością zauważyć także trzeba, że niewiele osób posiada informację o tym, iż Prezes Rady Ministrów wydał w dniu 11 maja 2004r. ogłoszenie w sprawie stosowania prawa Unii Europejskiej (M.P z 2004r., Nr 20, poz. 359).

24.10.2008

administracja
Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej- Wydanie specjalne 2004

W praktyce wiele problemów pojawia się w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba skorzystania z tekstów aktów prawa wspólnotowego przyjętych przed 1 maja 2004 r. Mało kto wie o tym, że wydana została specjalna polska edycja Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

19.09.2008

finanse JST
Oplata skarbowa od prokury.

Sposób liczenia opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w sytuacji składania odpisu z KRS w sądzie, czy w organie administracji publicznej wywołuje nadal wiele problemów. Jest to szczególnie istotny problem dla dużych podmiotów gospodarczych, w których może być ustanowionych nawet kilkudziesięciu prokurentów. W licznych przypadkach zarówno sądy jak i organy administracji publicznej, opierając się na literalnej wykładni przepisów załącznika IV do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2006r., Nr 225. poz. 1635 ze zm) przyjmują, iż w takiej sytuacji podmiot składając odpis z KRS będzie musiała uiścić opłatę skarbową od każdego stosunku prokury ujawnionego w KRS.

16.09.2008

finanse JST
O granicach dobrego smaku w wydaniu samorzadowców z Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa Dolnoslaskiego pisze Hanna Wieczorek w Slowie Polskim, Polska Gazeta Wroclawska, 13-14 wrzesnia 2008r.

W gminie, szczególnie małej, trudno zresztą ukryć ekstrawaganckie wydatki. Po urzędowych korytarzach snują się ludzie, a do urzędniczych pokojów w każdej chwili może zaglądnąć wściekły petent. Znacznie łatwiej szastać publicznym groszem w instytucjach, do których nie trafia przypadkowy zjadacz chleba. Żaden wyborca nie policzy przecież, ile butelek wina zamawia Kancelaria Prezydenta RP, ani nie sprawdzi, ile pieniędzy wydają ludzie premiera na ciastka, kawę i wodę mineralną.

12.09.2008

ochrona środowiska
Postepowanie uzgodnieniowe z organami ochrony srodowiska w procesie budowlanym. Zagadnienia wybrane. Zygmunt Wisniewski

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, Nr 4(19) 2008r

05.09.2008

administracja
Zeszyty Naukowe Sadownictwa Administracyjnego nr 4(19)/2008

03.09.2008

fundusze
O wielkiej kolejce po male miliony i o firmach ubiegajacych sie o dotacje, ktore wyrastaja jak grzyby po deszczu pisze Malgorzata Moczulska w Polska Gazeta Wroclawska

Na europejskich pieniądzach wielu dziś się bogaci, a kontrola tego, kto je dostaje i jak wykorzystuje, jest słaba. Jak inaczej i wytłumaczyć to, że identyczne szansę na pieniądze mają i starostwa, którym podlegają szkoły, i nieznane spółki?

12.08.2008

ochrona środowiska
Kwartalnik POS Nr 2 (41) 2008

Problemy Ocen Środowiskowych

12.08.2008

ochrona środowiska
OOS

Profesor Andrzej Kraszewski

Politechnika Warszawska Przewodniczący Krajowej Komisji do spraw OOS

Czy planując bezprecedensowy rozwój infrastruktury możliwe jest połączenie zasady rozwoju zrównoważonego i zasady sprawnego działania, która zakłada szybkie przygotowywanie inwestycji? To trudne, lecz moim zdaniem możliwe. Wymaga to jednak spełnienia kilku warunków, i to zarówno przez inwestorów, jak i przez administrację publiczną.

12.08.2008

ochrona środowiska
Oceny oddzialywania na srodowisko

Ewa Florkiewicz

Nowe rozwiązania dla ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć odpowiedzią na wymogi prawa wspólnotowego

12.08.2008

administracja
Odeslania w tekstach prawnych

Odesłania w tekstach prawnych na przykładzie odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu nadzorczym nad samorządem terytorialnym.

15.07.2008

administracja
Skarga na interpretacje do WSA

Przesłanka dopuszczalności skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (tzw. interpretację indywidualną).

07.07.2008

ochrona środowiska
Nowy Kwartalnik

Problemy Ocen Środowiskowych

06.07.2008

administracja
Urzedowe poswiadczenie odbioru -UPO

W postępowaniu administracyjnym możliwość utrwalania czynności procesowych w formie dokumentu elektronicznego, a także korzystania ze środków komunikacji elektronicznej przy dokonywaniu czynności procesowych, wiąże się ze spełnieniem przez organy administracji publicznej szeregu wymagań o charakterze technicznym. Spełnienie ich ma istotne znaczenie ponieważ zgodnie z przepisami prawa od dnia 1 maja 2008r. organy administracji publicznej zobowiązane zostały do przyjmowania pism wnoszonych w formie dokumentów elektronicznych (podania, wnioski oraz inne czynności procesowe).

 
> Horyzontalne i wertykalne skutki pelnomocnictwa procesowego
> RUCH SLUZBOWY 2008
> Przygotowanie instytucjonalne do realizacji projektow infrastrukturalnych z udzialem Funduszu Spojnosci
> Decyzja srodowiskowa czyli nieskuteczne panaceum
> Stosowanie procedury Kpa w sprawach zwiazanych z dofinansowaniem funduszy pomocowych UE.
> Technologia jako narzedzie modyfikacji instytucji procesowych. Przyczynek do dyskusji nad nowym modelem procedury prawnej w administracji.
> Instytucja terminu w praktyce Powiatowych Urzedow Pracy w aspekcie materialnym i procesowym
> Koniec ochrony nauczycieli z art. 41 Kodeksu Pracy?

Szukaj w sieci

Archiwum
Czy uważają Państwo, że ingerencja wojewody w rozdział funduszy UE poprawi ich wykorzystanie?
Tak
Nie