1 kwietnia 2010 r. Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny
redakcja
partnerzy
subskrypcja
współpraca
forum
  opinie prawne    akty prawne    decyzje administracyjne  
  umowy w samorządzie    orzecznictwo dla samorządu    procedury administracyjne  


prawo w samorządzie

17.02.2008

Decyzja srodowiskowa czyli nieskuteczne panaceum

A co na to Trybunał Sprawiedliwości?
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości (TS) podkreśla, że dyrektywę EIA należy interpretować zgodnie z wykładnią celowościową oraz w sposób zapewniający efektywność prawa wspólnotowego, a państwa członkowskie nie są uprawnione do zawężania zakresu zastosowania dyrektywy...

25.03.2007

Instytucja terminu w praktyce Powiatowych Urzedow Pracy w aspekcie materialnym i procesowym

W praktyce wykonywania administracji publicznej przez Powiatowe Urzędy Pracy jest nie tak rzadką sytuacja, w której pojawia się kwestia zasadności przywrócenia terminu dla dokonania określonej czynności prawnej. Problem ten, jak wskazuje się w doktrynie, jest w wykonywaniu administracji publicznej na tyle ważny, jeśli się weźmie pod uwagę, iż w stosunkach administracyjnych termin ma istotne znaczenie prawne.

21.12.2006

Dialog konkurencyjny - to nowy tryb udzielania zamowien publicznych

Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych wprowadziła nowy tryb zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert (art. 60a-60 e ustawy Prawo zamówień publicznych).

09.10.2006

Prawo osób pozbawionych wolnosci do pomocy spolecznej

Pytanie: w jakiej formie - decyzji, postanowienia, zawiesić zasiłek stały z pomocy społecznej z powodu odbywania kary pozbawienia wolności zgodnie z art. 13.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

26.09.2006

Wyborcy uprawnieni do glosowania

W każdej gminie (i mieście mającym status gminy) prowadzony jest stały rejestr wyborców obejmujący osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr służy do sporządzania spisów wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz do sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz w referendum lokalnym.

Legitymacja procesowa powiatu2006-09-22 01:15:40
Glosa do wyroku Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego we Wroclawiu2006-09-03 21:57:07
Telekomunikacja w swietle regulacji prawnych dotyczacych udzielania zamówien publicznych2006-08-30 22:36:08
Charakter prawny aktu, wydawanego w wykonaniu dyspozycji art. 60 ustawy o pomocy spolecznej2006-07-26 07:25:48
Wybrane proponowane zmiany w ustawie o partnerstwie publiczno - prywatnym*2006-07-06 00:13:49
Zastosowanie podpisu elektronicznego w JST2006-06-07 07:03:36
Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - odpowiedź na pytanie czytelniczki.2006-05-25 00:23:12
Strona w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę - odpowiedź na pytanie czytelniczki2006-05-24 00:03:23
Radny samorządowy - bardziej mój2006-05-23 09:53:54
Postępowanie w sprawach zgromadzeń2006-05-22 00:53:57
Wykonanie uchwały z 2002 roku2006-05-18 08:02:42
Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle ustawy2006-05-10 00:26:00
Zaskarżenie uchwały organu gminy2006-04-13 10:05:29
Granice kształtowania sytuacji jednostki na przykładzie prawa ochrony środowiska2006-04-06 07:44:16
Spółka akcyjna jako organizacja pożytku publicznego2006-04-03 07:27:10
Przejście na emeryturę nauczycielską2006-03-30 00:03:06
Majątek publiczny w przedsięwzięciach typu PPP2006-03-29 02:27:36
Prowadzenie działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego2006-03-24 10:53:25
Używanie fotoradarów przez straż miejską2006-03-08 07:13:11
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy2006-02-27 07:38:02
Sąd Najwyższy o pracy w szczególnym charakterze nauczyciela2006-02-23 06:55:48
Samorząd terytorialny jako zleceniodawca.2006-02-22 01:52:52
Opłaty w sądach pracy2006-02-17 02:32:11
Odwołanie nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia2006-02-16 00:03:42
Zasady ,,nieudzielania” informacji publicznej2006-02-10 01:43:13
Odwołanie skarbnika gminy2006-02-08 06:30:48
Znowelizowana ustawa samorządowa2006-01-27 08:56:24
Będzie łatwiej samorządowcom2006-01-16 08:28:17
Zimowy dylemat parkingowy2006-01-13 06:22:53
Czy będzie łatwiej samorządowcom?2006-01-06 06:11:42
Doręczanie decyzji2005-12-15 20:21:25
Systemy przeciwdziałania przemocy - kolejne zadania dla gmin, powiatów i województw2005-11-30 23:48:01
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy0000-00-00 00:00:00