1 kwietnia 2010 r. Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny
redakcja
partnerzy
subskrypcja
współpraca
forum


zamówienia publiczne

28.03.2006

Eksperci Instytutu Zamówień Publicznych odpowiadają. Warunki serwisowe jako kryterium oceny ofert

Chcemy ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji. Jednym z kryteriów oceny ofert ma być „odległość autoryzowanego serwisu dostawcy od zamawiającego oraz czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia”. Czy wolno nam zastosować takie kryterium?

22.03.2006

Eksperci Instytutu Zamówień Publicznych odpowiadają. Publikacja ogłoszenia w prasie.

Przygotowuję postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym o wartości szacunkowej powyżej 5 000 000 euro. Będę zatem musiała obowiązkowo przekazać ogłoszenie o zamówieniu do publikacji w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

14.03.2006

Jak wykorzystać zaoszczędzone pieniądze

Co zrobić, gdy koszt wykonania zamówienia okazał się niższy od szacowanego, a zamówienia uzupełniające zostały wykorzystane.

05.03.2006

Eksperci Instytutu Zamówień Publicznych odpowiadają. Kto ponosi koszty ekspertyzy?

Gmina zamierza ogłosić przetarg na dostawę środków czystości dla urzędu miasta. W SIWZ znajduje się wykaz zamawianych preparatów (np.: Płyn CILIT 0,5 l, płyn do płukania LENOR 1 l itp.) z możliwością podania preparatu równoważnego.

28.02.2006

Eksperci Instytutu Zamówień Publicznych odpowiadają. Poświadczanie kserokopii dokumentów

Zgodnie z treścią SIWZ, Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do poświadczenia kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub przez osoby posiadające ważne pełnomocnictwo.

Eksperci Instytutu Zamówień Publicznych doradzają2006-02-13 00:16:16
Ekspert odpowiada2006-02-08 06:31:33
Jak i gdzie ogłosić przetarg?2006-01-31 06:32:28
Zapytanie o cenę2006-01-13 06:21:26
O wszystkim decydują dokumenty2005-12-01 01:09:40