27 grudnia 2009 r. Imieniny: Fabioli, Jana, Żanety
redakcja
partnerzy
subskrypcja
współpraca
forum
opinie prawneakty prawnedecyzje administracyjne
umowy w samorządzieorzecznictwo dla samorząduprocedury administracyjne

< powrót

Stosowanie procedury Kpa w sprawach zwiazanych z dofinansowaniem funduszy pomocowych UE.

1. Przepis art. 12 pkt 10a ustawy o samorządzie powiatowym nie koresponduje (dalej u.s. p.) z treścią art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej Kpa) w tym znaczeniu, że rozstrzygają one o innych materiach...

1. Przepis art. 12 pkt 10a ustawy o samorządzie powiatowym nie koresponduje (dalej u.s. p.) z treścią art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej Kpa) w tym znaczeniu, że rozstrzygają one o innych materiach. Pierwszy jest natury ustrojowej, gdyż określa kompetencje rady powiatu, drugi natomiast jest natury proceduralnej, gdyż określa sposób załatwiana sprawy zaliczanej do materii publicznej. Z tego względu nie da się wywieść uprawnienia dla Rady Powiatu ani o wyłączeniu, ani o nakazie stosowania art. 104 § 1 Kpa z upoważnienia zawartego w art. 12 pkt 10a u.s.p. Powyższe oznacza więc niemożność wyłączenia w uchwale rady powiatu procedur Kpa ze względu na fakt podjęcia uchwały na podstawie art. 12 pkt 10 a u.s.p., upoważniające¬go do określenia zasad przyznawania stypendiów. Na marginesie warto pod¬kreślić, że odrębnego opracowania wymagać mógłby temat określenia korelatów i desygnatów pomiędzy samymi pojęciami procedura a zasada.

2. Przyjęcie domniemania decyzji administracyjnej powinno być uzasadnione pewnymi wartościami, np. sprawnym wykonywa¬niem zadań administracji publicznej czy ochroną praw jednostki przez za¬pewnienie jej prawa do procesu i prawa do sądu.
Oznaczałoby to, że skoro istnieją normy ustawy o systemie oświaty i ustawy o samorządzie powiatowym określające treść działania jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przydzielania stypendiów, a wynikają¬ce z tego działanie j.s.t. ogranicza w konsekwencji prawa jednostki do sądu, to słuszna jest teza o domniemaniu formy decyzji administracyjnej jako procedury chroniącej jednostkę, w przypadku tzw. stypendiów unijnych.

Jacek Brzeziński
Nowe Zeszyty Samorządowe, Nr 6/2007, s. 9 - 24.

  powrót do strony głównej