27 grudnia 2009 r. Imieniny: Fabioli, Jana, Żanety
redakcja
partnerzy
subskrypcja
współpraca
forum


Decyzja srodowiskowa czyli nieskuteczne panaceum

Kategoria: prawo w samorządzie
Data publikacji: 2008-02-17 22:36:24
Autor: Naczelny Laudator

A co na to Trybunał Sprawiedliwości?
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości (TS) podkreśla, że dyrektywę EIA należy interpretować zgodnie z wykładnią celowościową oraz w sposób zapewniający efektywność prawa wspólnotowego, a państwa członkowskie nie są uprawnione do zawężania zakresu zastosowania dyrektywy...

A co na to Trybunał Sprawiedliwości?
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości (TS) podkreśla, że dyrektywę EIA należy interpretować zgodnie z wykładnią celowościową oraz w sposób zapewniający efektywność prawa wspólnotowego, a państwa członkowskie nie są uprawnione do zawężania zakresu zastosowania dyrektywy. TS wskazuje, że w sytuacji gdy mamy do czynienia z wieloetapowymi procesami inwestycyjnymi, wskazane jest przeprowadzenie OOS na etapie decyzji zasadniczej pod warunkiem, że kolejne decyzje nie będą wykraczały poza parametry w niej ustalone, a poddanie ocenie wszystkich skutków środowiskowych jest realnie możliwe. Jednocześnie TS jest jednak świadomy, iż istnieją bariery przy ocenie oddziaływań przedsięwzięcia na wczesnych etapach, uniemożliwiające zapewnienie efektywności dyrektywy EIA. Na uwagę zasługują dwa orzeczenia w sprawie Barker oraz Commission v United Kingdom. Podkreślono w nich, że pojęcie „development consent” dotyczy decyzji (wydawanej w jednym lub wielu etapach) umożliwiającej inwestorowi rozpoczęcie prac w celu wykonania przedsięwzięcia. Jest to pojęcie autonomiczne, właściwe dla prawa wspólnotowego, któremu należy nadać niezależną i jednolitą wykładnię, biorąc pod uwagę kontekst przepisu(ów) oraz ich cel. Jeżeli sąd krajowy dojdzie do wniosku, że postępowanie jest wieloetapowym postępowaniem w sprawie wydania zezwolenia, w którym jedna z wydanych decyzji jest decyzją główną, a druga decyzją wykonawczą, nie mogącą wykraczać poza zakres ustaleń decyzji głównej, to właściwa władza ma w danym przypadku obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko także po wydaniu decyzji głównej. Ocena ta musi mieć charakter całościowy i dotyczyć wszystkich aspektów przedsięwzięcia, które nie zostały jeszcze poddane ocenie lub które wymagają ponownej oceny.

Czy czeka nas zatem nowa rewolucja?

Przedstawione dotychczas uwagi przemawiają za potrzebą uregulowania relacji pomiędzy decyzją o wzizt a decyzją środowiskową oraz za przywróceniem dwuetapowych postępowań OOS. Kwestie te stały się przedmiotem zarzutów Komisji Europejskiej podnoszącej niezgodność polskiego systemu OOS z prawem Unii Europejskiej. Obecnie rząd polski jest na etapie odpowiedzi na uzasadnioną opinię i słychać głosy, iż przychyla się do argumentów Komisji. Powstają jednak pytania czy w nowym systemie nadal znajdzie się miejsce dla decyzji środowiskowej oraz czy obowiązek dwuetapowych postępowań OOS obejmie wszelkie kategorie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając na uwadze powyższe oraz antycypując spodziewaną nowelizację, wskazać należy na dwa zagadnienia, które zasługują na szczególną uwagę. Po pierwsze nowy system OOS musi być systemem spełniającym wymogi prawa wspólnotowego oraz systemem racjonalnym i efektywnym zarówno z punktu widzenia potrzeb ochrony środowiska jak i ciągłości procesów inwestycyjnych. Po drugie wejściu w życie nowej regulacji towarzyszyć muszą stosowne przepisy przejściowe pozwalające na kontynuację trwających procesów inwestycyjnych oraz w miarę możliwości na bezkolizyjne dostosowanie tych procesów do uwarunkowań wynikających z prawa wspólnotowego. Przygotowanie nowej, profesjonalnej regulacji wymaga szerokiej dyskusji z udziałem środowiska prawniczego, projektanckiego i inwestorskiego, a opinie wypracowane w jej ramach powinny stanowić istotny wkład w przygotowywaną propozycję nowelizacji. W innym razie możemy mieć do czynienia z kolejnym nieskutecznym panaceum.

Autorzy:
Tomasz Tadeusz Koncewicz, Marcin Pchałek
Kwartalnik: "Problemy ocen środowiskowych".  powrót do strony głównej
  wersja do druku
  wyślij znajomemuAktualnie brak komentarzy do tego tekstu.