27 grudnia 2009 r. Imieniny: Fabioli, Jana, Żanety
redakcja
partnerzy
subskrypcja
współpraca
forum


Przygotowanie instytucjonalne do realizacji projektow infrastrukturalnych z udzialem Funduszu Spojnosci

Kategoria: fundusze
Data publikacji: 2008-02-17 22:45:20
Autor: Redakcja

Zgodnie z unijnymi wymaganiami, realizacja projektu infrastrukturalnego współfinansowanego z Funduszu Spójności wymaga powołania specjalnej struktury instytucjonalnej, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie, organizację i monitorowanie realizacji projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno-organizacyjnej.

Doświadczenia wskazują bowiem, iż odpowiednie zaplecze instytucjonalne i zapewnienie wysokiej jakości kadry zarządzającej projektem w dużym stopniu warunkuje powodzenie jego realizacji oraz terminowe zakończenie. W tym celu w przypadku projektów planowanych do współfinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” już na wczesnym etapie przygotowania projektu wymagane jest wyznaczenie Pełnomocnika do spraw Realizacji Projektu (MAO) (z ang. Measure Authorising Officer - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu) oraz powołanie tzw. Jednostki Realizującej Projekt (JRP), która odpowiedzialna będzie za przygotowanie i wdrażanie projektu. Przygotowanie instytucjonalne jest jednym z kryteriów, na podstawie których oceniane będą projekty ubiegające się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Jednostka Realizująca Projekt jest tworzona w obrębie struktur planowanego beneficjenta środków z Funduszu Spójności. W latach 2007 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” z Funduszu Spójności współfinansowane będą m.in. inwestycje infrastrukturalne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i rekultywacji terenów zdegradowanych oraz retencjonowania wody. Dlatego też wszystkie podmioty, które chcą ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Spójności czyli m.in. samorządy gminne, związki międzygminne, spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe czy też regionalne zarządy gospodarki wodnej już na etapie przygotowania projektu muszą wyodrębnić w swoich strukturach komórkę odpowiedzialną za przygotowanie i realizację projektu. Za powołanie Jednostki Realizującej Projekt, określenie jej struktury organizacyjnej oraz zakresu praw i obowiązków, w tym niezbędnych instrukcji i procedur wdrażania projektu odpowiedzialny jest tzw. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO), któremu Jednostka Realizująca Projekt bezpośrednio podlega.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) nadzoruje prace i poprawność działania Jednostki Realizującej Projekt. Jest odpowiedzialny za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe, techniczne i rzeczowe projektem oraz monitorowanie jego realizacji. Na stanowiska MAO wyznaczano dotychczas osoby z grona prezydentów, burmistrzów, dyrektorów wydziałów lub zarządów spółek. Zalecane jest również wyznaczenie zastępcy MAO, który mógłby zastępować MAO w trakcie jego nieobecności. Zastępca MAO nie musi reprezentować tej samej jednostki co MAO (np. funkcję MAO może pełnić prezydent miasta, zaś zastępcy MAO - prezes spółki wodociągowo-kanalizacyjnej). Ze względu na kluczową rolę pełnioną przez MAO ważne jest, aby osoby na tym stanowisku dysponowały odpowiednią do zakresu obowiązków ilością czasu oraz odpowiednim doświadczeniem zawodowym i przygotowaniem merytorycznym. W okresie programowania 2007 - 2013 mając na względzie jednolity poziom zarządzania projektami w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, proces akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą (Dla środowiskowych osi priorytetowych POIiŚ - Departament Infrastruktury i Środowiska w Ministerstwie Środowiska) kandydatów na Pełnomocników ds. Realizacji Projektów zostanie zunifikowany. Obecnie na ukończeniu jest przygotowanie procedur nominowania pełnomocników, które będą obowiązywały wszystkich wnioskodawców. Nowością w stosunku do poprzedniego okresu programowania 2000 - 2006 będzie przeprowadzanie przez Ministerstwo Środowiska jako Instytucję Pośredniczącą dla środowiskowych osi priorytetowych Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu weryfikację przygotowania merytorycznego kandydatów na MAO, jako osób bezpośrednio odpowiedzialnych za całościowe zarządzanie projektami. Kandydaci na MAO muszą dysponować szeroką wiedzą umożliwiającą im profesjonalne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją projektu. Weryfikacji będzie podlegała m.in. ogólna wiedza dotycząca Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, rozporządzeń unijnych regulujących funkcjonowanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących przygotowania i wdrażania projektów, prawa zamówień publicznych czy też regulacji dotyczących postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko.

Powołanie MAO w jednostce beneficjenta przybiera najczęściej formę zarządzenia Prezydenta/Burmistrza lub uchwały właściwego organu spółki. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) zapewnia realizację projektu zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowaniu oraz zasadami zawartymi w prawie polskim oraz unijnym. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu reprezentuje beneficjenta w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi oraz sygnuje swoim podpisem wszelkie dokumenty związane z projektem. W przypadku projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w latach 2000 - 2006, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu bierze również udział w obradach Komitetu Monitorującego Fundusz Spójności.

Jak wspomniano powyżej, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) jest odpowiedzialny za przeprowadzenie zmian organizacyjnych niezbędnych w celu dostosowania struktury zarządzania jednostką organizacyjną do warunków realizacji inwestycji z udziałem środków z Funduszu Spójności poprzez wyodrębnienie tzw. Jednostki Realizującej Projekt. Zakres działalności Jednostki Realizującej Projekt jest bardzo szeroki i obejmuje wszystkie aspekty przygotowania i realizacji projektu. Jednostka Realizująca Projekt jest odpowiedzialna m. in. przygotowanie całego procesu inwestycyjnego, w tym dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją projektu (m.in. uzyskanie uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji projektu), przygotowanie i przeprowadzanie przetargów (na usługi oraz na roboty budowlane), koordynację prac konsultantów pomocy technicznej, zawieranie kontraktów na usługi i roboty budowlane, nadzór nad pracami Inżyniera Kontraktu, monitorowanie postępu prac budowlanych, zarządzanie finansowe projektem i prowadzenie rachunkowości projektu, sporządzanie niezbędnych sprawozdań na potrzeby monitorowania realizacji projektu, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz koordynacja prac wszystkich służb zaangażowanych w przygotowanie projektu do realizacji oraz ostateczne wdrożenie, rozliczenie i przekazanie projektu do eksploatacji.

Autor: Joanna Książek
Kwartalnik: „Problemy ocen środowiskowych”.  powrót do strony głównej
  wersja do druku
  wyślij znajomemuAktualnie brak komentarzy do tego tekstu.