27 grudnia 2009 r. Imieniny: Fabioli, Jana, Żanety
redakcja
partnerzy
subskrypcja
współpraca
forum


Oceny oddzialywania na srodowisko

Kategoria: ochrona środowiska
Data publikacji: 2008-08-12 11:27:45
Autor: Redakcja

Ewa Florkiewicz

Nowe rozwiązania dla ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć odpowiedzią na wymogi prawa wspólnotowego


Ocena oddziaływania na środowisko - nowe etapy w procesie inwestycyjnym

Najważniejszym problemem związanym z transpozycją przepisów dyrektywy 85/337/EWG do prawa polskiego jest nieprawidłowe przeniesienie do tego prawa przepisów dotyczących „zezwolenia na inwestycję”. Zgodnie z dyrektywą (art. 1 ust. 2), pod pojęciem tym kryje się każda „decyzja właściwej władzy lub władz, na podstawie której wykonawca otrzymuje prawo do wykonania przedsięwzięcia”. Decyzją taką w polskim systemie ocen oddziaływania na środowisko z założenia miała być wyłącznie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Tym niemniej, literalna wykładnia przedmiotowego pojęcia wskazuje na pozwolenie na budowę (i inne decyzje administracyjne, bezpośrednio po uzyskaniu których można przystąpić do realizacji przedsięwzięcia), jako na „zezwolenie na inwestycję” w rozumieniu dyrektywy 85/337/EWG. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pozostałaby w tym kontekście jedynie częścią takiego zezwolenia. Dlatego konieczne stało się wprowadzenie nowego mechanizmu umożliwiającego przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko bezpośrednio przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia. W projekcie nowej ustawy proponuje się więc wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia powtórnej procedury oceny oddziaływania na środowisko - na etapie pozwolenia na budowę oraz nowej, przewidywanej w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzji o zezwoleniu na realizację przedsięwzięcia drogowego. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć ma być więc przeprowadzane w ramach postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tak, jak ma to miejsce obecnie) oraz w ramach postępowania odpowiednio w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o zezwoleniu na realizację przedsięwzięcia drogowego. Przewiduje się przy tym, iż powtórna procedura oceny oddziaływania na środowisko będzie prowadzona w każdym przypadku dla wszystkich przedsięwzięć z tzw. I grupy, czyli tych, dla których sporządzenie raportu na środowisko jest zawsze obowiązkowe. Jeżeli chodzi natomiast o pozostałe przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, to obowiązek powtórzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zasadniczo ma być stwierdzany albo w samej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, albo na etapie późniejszym - już przez organ wydający odpowiednio pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację przedsięwzięcia drogowego. Wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia powtórnej oceny oddziaływania na środowisko będzie mieć więc szczególne znaczenie przede wszystkim dla przedsięwzięć o dużej skali, w tym linii kolejowych i dróg. Należy przy tym podkreślić, iż w stosunku do tych ostatnich, Komisja Europejska szczególnie podkreśliła konieczność powtórzenia przedmiotowej procedury na etapie rozwiązań techniczno-projektowych określając dotychczasowy obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed decyzją o ustaleniu lokalizacji jako niewystarczający dla pełnego oszacowania skutków środowiskowych realizacji tego typu przedsięwzięć.  powrót do strony głównej
  wersja do druku
  wyślij znajomemuAktualnie brak komentarzy do tego tekstu.