27 grudnia 2009 r. Imieniny: Fabioli, Jana, Żanety
redakcja
partnerzy
subskrypcja
współpraca
forum


Zeszyty Naukowe Sadownictwa Administracyjnego nr 4(19)/2008

Kategoria: administracja
Data publikacji: 2008-09-05 13:42:16
Autor: Redakcja


W numerze:

STUDIA I ARTYKUłY

Prof. dr hab. Andrzej Gomulowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Świadczenie pomocy prawnej lub obrony z urzędu a źródło przychodów s. 9

Dr Stanisław Nitecki (sędzia w WSA w Gliwicach) Zaliczka alimentacyjna - wybrane zagadnienia s. 19

Dr Zygmunt Wiśniewski (sędzia NSA w WSA we Wroclawiu) Postępowanie uzgodnieniowe z organami ochrony środowiska w procesie budowlanym. Zagadnienia wybrane s. 34

Mgr Joanna Wegner (asystent sędziego w WSA w Łodzi) O stosowaniu Konstytucji przez sądy administracyjne s. 53

YARIA

Sprawozdanie z XXI Kolokwium Stowarzyszenia Rad Stanu i Naczelnych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej, Warszawa, 16 czerwca 2008 r. (Michał Folcholc) s. 69

ORZECZNICTWO

I. Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Pytania prejudycjalne (wyroki: z dnia 6 października 1982 r., sprawa 283/81 CILFIT v. Ministerstwo Zdrowia, s. 75; z dnia 22 października 1987 r., sprawa 314/85 Foto-Frost v. Gtówny Urząd Celny Liibeck-Ost, s. 78; z dnia 14 grudnia 2000 r., sprawa C-344/98Masterfood i HB), s. 79 (wybór i opracowanie: Wtadystaw Czapliński) s. 75

II. Europejski Trybunał Praw Człowieka

Orzeczenie ETPC z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie Yasilakis przeciwko Grecji, skarga nr 25145/05 [dot. prawa do sądu i nieograniczonej swobody wypowiedzi] (opracowała Agnieszka Wilk) s. 81

III. Trybunał Konstytucyjny

1. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów związanych z transportem drogowym (wyrok TK z dnia 31 marca 2008 r. sygn. akt SK 75/06) s. 85

2. Rozstrzygniecie w sprawie zainicjowanej pytaniem prawnym WSA w Gliwicach (postanowienie TK z dnia 26 maja 2008 r. sygn. akt P 14/05) (opracowała Irena Chojnacka) s. 87

IV. Sąd Najwyższy

1. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2008 r. (sygn. akt III CZP 141/07) [dot. wynagrodzenia syndyka] (opracował Marcin Wiącek) s. 92

2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2007 r. (sygn. akt II CSK 302/07) [dot. badania naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego] (wybór i opracowanie: Andrzej Wróbel) s. 94 V.

Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne

A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

1. Uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2007 r. (sygn. akt I FPS 4/07) [dot. skutków zapłaty zaległości podatkowej w podatku VAT] s. 101

2. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2008 r. (sygn. akt II FSK 485/07) [dot. czynności egzekucyjnej] s. 113

B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór i opracowanie: Bogusław Gruszczyński)

1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 7 listopada 2007 r. (sygn. akt I SA/Op 276/07) [dot. procedury opodatkowania marży w przypadku pośrednictwa w obrocie używanymi samochodami] s. 118

2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2007 r. (sygn. akt II SA/Sz 870/07) [dot. formy stwierdzenia braku podstaw do wprowadzenia zmian w operacie ewidencyjnym] s. 125

3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 20 grudnia 2007 r. (sygn. akt II SA/Sz 958/07) [dot. prawa budowlanego] s. 132

4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 marca 2008 r. (sygn. akt II SA/Bd 67/08) [dot. interesu prawnego w uzyskaniu danych osobowych o spadkobiercach] s. 135

VI. Wnioski Prezesa NSA i pytania prawne sądów administracyjnych skierowane do Trybunału Konstytucyjnego (opracowała Irena Chojnacka) s. 141

VII. Glosy

Dr Katarzyna Celińska-Grzegorczyk (adiunkt w UAM w Poznaniu) Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2008 r. (sygn. akt I OPS 4/07) [dot. orzekania o obowiązku zwrotu kosztów postępowania] s. 145

Maciej Kobak (asystent sędziego w WSA w Rzeszowie) Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2007 r. (sygn. akt I FPS 4/06) [dot. pojęcia „wierzyciel" w świetle przepisów Ordynacji podatkowej oraz momentu wydania rozstrzygnięcia przez organ egzekucyjny w sprawie zgłoszonych zarzutów] s. 150

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W EUROPIE

Dr Yirgilijus Yalancius (prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Litwy) Sądownictwo administracyjne na Litwie (tłumaczenie z j. angielskiego: Albert Pol) s. 157

KRONIKA

Kalendarium sądownictwa administracyjnego (maj-czerwiec 2008 r.) (opracował Przemysław Florjanowicz-Błachut) s. 169 Uzupełnienie (marzec-kwiecień 2008 r.) s. 184

BIBLIOGRAFIA

I. Recenzje

Ratio est anima legis. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego (rec. Andrzej Bałaban) s.187

II. Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (maj-czerwiec 2008 r.) (opracowała Marta Jaszczukowa) s.193  powrót do strony głównej
  wersja do druku
  wyślij znajomemuAktualnie brak komentarzy do tego tekstu.