27 grudnia 2009 r. Imieniny: Fabioli, Jana, Żanety
redakcja
partnerzy
subskrypcja
współpraca
forum


Oplata skarbowa od prokury.

Kategoria: finanse JST
Data publikacji: 2008-09-19 15:42:58
Autor: Wojciech Śnieżyński

Sposób liczenia opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w sytuacji składania odpisu z KRS w sądzie, czy w organie administracji publicznej wywołuje nadal wiele problemów. Jest to szczególnie istotny problem dla dużych podmiotów gospodarczych, w których może być ustanowionych nawet kilkudziesięciu prokurentów. W licznych przypadkach zarówno sądy jak i organy administracji publicznej, opierając się na literalnej wykładni przepisów załącznika IV do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2006r., Nr 225. poz. 1635 ze zm) przyjmują, iż w takiej sytuacji podmiot składając odpis z KRS będzie musiała uiścić opłatę skarbową od każdego stosunku prokury ujawnionego w KRS.


Zagadnieniu temu warto poświęcić nieco uwagi, tym bardziej, że w ostatnim czasie pojawiło się kolejne rozstrzygnięcie w tej materii. Wyrokiem z dnia 28 marca 2008r. (sygn. akt III SA/Wa 2020/07) WSA w Warszawie uchylił postanowienie SKO utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta Miasta W. uznające za niewłaściwe, w obowiązującym stanie prawnym w 2007 r., stanowisko przedstawione we wniosku o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, według którego wysokość opłaty skarbowej od czynności polegającej na złożeniu dokumentu stwierdzającego udzielenie prokury powinna być uzależniona od faktu, czy i ilu prokurentów działa w danej sprawie lub udzieliło pełnomocnictwa osobie działającej w sprawie. Uzasadniając powyższe stanowisko organ pierwszej instancji stwierdził, że w załączniku IV do ustawy o opłacie skarbowej, ustawodawca określił stawkę w wysokości 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa. Wobec powyższego w przypadku złożenia w postępowaniu administracyjnym lub sądowym dokumentu stwierdzającego udzielenie prokury (uchwała lub odpis) wysokość opłaty skarbowej będzie uzależniona od liczby stosunków prokury, wymienionych w złożonym do akt sprawy dokumencie. SKO podzieliło w pełni stanowisko organu pierwszej instancji. W skardze wniesionej do WSA Spółka wywodziła, że wysokość opłaty skarbowej powinna być ustalana w oparciu o ilość stosunków prokury, które są wykazywane poprzez złożenie dokumentu. W przeciwnym wypadku, przyjęcie, iż wysokość opłaty skarbowej jest uzależniona od liczby wskazanych w treści dokumentu prokurentów (szczególnie przy założeniu, że dokumentem takim jest odpis z KRS) powodowałoby de facto opodatkowanie wszystkich ustanowionych przez Bank i zgłoszonych do KRS prokur i to wielokrotnie. W przypadku dużych podmiotów gospodarczych, do których zalicza się Spółka, (mających wpisanych do KRS kilkunastu lub kilkudziesięciu prokurentów), składając odpis z KRS w sądzie lub urzędzie Spółka musiałaby za każdym razem uiszczać opłatę skarbową od wszystkich prokur ujawnionych w KRS. Takie stanowisko stałoby w sprzeczności ze sformułowaniem ustawy o opłacie skarbowej, odwołującym się do czynności złożenia dokumentu, jak i celem wprowadzonej regulacji (czyli powołania się na konkretny stosunek prokury). Rozpoznając sprawę Sąd omawiając obszernie zakres przedmiotowy ustawy o opłacie skarbowej, zwrócił uwagę na absurdalność wykładni przepisów ustawy w tych przypadkach, w których w oparciu o treść załącznika nr IV, w którym określono, iż opłacie skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie prokury lub pełnomocnictwa od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury uznaje się, iż podmiot składający odpis z KRS w sądzie, czy urzędzie będzie musiał uiścić opłatę skarbową od każdego stosunku prokury ujawnionego w KRS. Jak słusznie zauważa Sąd, nie trzeba szczególnie wyrafinowanej wiedzy prawniczej, ale wystarczy zdrowy rozsądek, aby uznać, że należy unikać takiej interpretacji przepisów, aby ich treść stawała się absurdalna. Jak stwierdził cytowany w uzasadnieniu Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 listopada 2003r. (sygn. K 26/03), co prawda zasady wykładni prawa wymagają od interpretatora posługiwaniem się przede wszystkim językowym znaczeniem przepisu, nie oznacza to jednakże, że granica wykładni, jaką stanowić ma językowe znaczenie tekstu jest granicą bezwzględną. Do argumentu ad absurdum, a więc do zasady, iż w sytuacji, w której wynik interpretacji językowej byłby niedorzeczny, należy taką wykładnię odrzucić, odwoływał się wielokrotnie Sąd Najwyższy (por. uchwała z dna 29 października 2004, I KZP 19/04, uchwała z dnia 21 listopada 2001r., KZP 26/01). Dalej, jak czytamy w uzasadnień na gruncie wykładni systemowej i celowościowej uzasadnione jest stanowisko, iż opłacie skarbowej podlega złożenie określonym organu dokumentu pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów czy kopii, wyłącznie w celu wykazania umocowania pełnomocnika czy prokurenta, którzy mają działać w danym postępowaniu przed tymi organami. Przyjęcie odmiennego poglądu pozostawałoby w sprzeczności zarówno ze sformułowaniem ustawy odwołującym się w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy do czynności złożenia dokumentu, jak i z założeniem i celem ustawodawcy. Chodzi mianowicie o założenie, iż danina ma mieć charakter odpłatny, czyli stanowić formę ekwiwalentnego świadczenia za działania organów, którym złożono określony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Uzasadnienie do projektu obecnie obowiązującej ustawy o opłacie skarbowej wskazuje bowiem, iż ustawa "zakłada ograniczenie przedmiotu opłaty skarbowej wyłącznie do czynności wykonywanych przez organy administracji publicznej oraz zapewnienie ekwiwalentności tej opłaty (ściślejsze powiązanie jej wysokości z pracochłonnością i kosztami, które powstają po stronie organu administracji publicznej, który wykonuje czynności podlegające opłacie skarbowej)". Zaprezentowane wyżej stanowisko WSA w Warszawie zasługuje na pełną aprobatę i należy mieć nadzieje, że w końcu rozwiej wątpliwości, które pojawiły się na gruncie stosowania przepisów ustawy o opłacie skarbowej.



  powrót do strony głównej
  wersja do druku
  wyślij znajomemu







Aktualnie brak komentarzy do tego tekstu.