27 grudnia 2009 r. Imieniny: Fabioli, Jana, Żanety
redakcja
partnerzy
subskrypcja
współpraca
forum

Sposob zabezpieczania srodkow wlasnych na realizacje projektow unijnych.

Data publikacji: 26.09.2008

Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, dotyczące zasad dokumentowania przez jednostki samorządu terytorialnego posiadania środków finansowych niezbędnych do realizacji projektów unijnych.

Zródło: Nowe Zeszyty Samorządowe nr 4/2008, s. 77-78.

Odpowiadając na pytania dotyczące zasad dokumentowania przez jednostki samorządu terytorialnego posiadania środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu, Regionalna Izba Obrachunkowa wyjaśniła:

Instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym określa dokumenty przedkładane przez wnioskodawców na etapie aplikowania o środki Unii Europejskiej. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego dokumenty, potwierdzające wolę realizacji projektu oraz zabezpieczenie środków na realizację tego projektu, nie powinny być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. Z przepisu art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan¬sach publicznych (Dz. U. Nr 49 póz. 2104 ze zm., dalej - ufp) wynika, że w załączniku do uchwały budżetowej, oprócz limitów wydatków na okres roku budżetowego, mogą być określone limity wydatków planowanych w latach następnych na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych (WPI) oraz programów i projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z źródeł zagranicznych, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 pkt 3 ufp. Ustawa o finansach publicznych określa ramy czasowe dla, określanych w uchwale budżetowej, limitów wydatków na realizację WPI oraz projektów z dofinansowaniem z UE. W załączniku do uchwały - zgodnie z brzmieniem przepisu art. 166 ust. 2 pkt 4 ufp - możliwe jest określenie wysokości wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach. Natomiast z przepisów ustaw ustrojowych wynika, że organ stanowiący może podjąć, odrębną od uchwały budżetowej, uchwałę o realizacji wieloletnich programów, określając w niej okresy realizacji. Obowiązek zabezpieczenia środków w budżetach kolejnych lat na projekty realizowane w okresach dłuższych niż 3 lata - ujętych w uchwale o wieloletnich programach oraz w uchwale budżetowej (tj. w limitach, o których mowa w art. 166 ust. 1 ufp) - wynika wprost z przepisu art. 166 ust. 3 ufp. Przepis ten bowiem zobowiązuje organy jednostki samorządu terytorialnego do określania, w kolejnych uchwałach budżetowych, nakładów (czyli do zabezpieczania środków) na uruchomione programy, projekty lub zadania, które były ujęte - na podstawie art. 166 ust. 1 ufp - w wieloletnich limitach, w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. W związku z powyższym organ wykonawczy ma, podstawie zawartych umów o dofinansowanie projektu w projektach uchwał budżetowych kolejnych latach, określać wydatki na realizację projektów (art. 179 ufp), a organ stanowiący -je uchwalać (art. 182, w związku z art. 166 ust. 3 ufp). Wymóg zawarty w art. 166 ust. 2 pkt 4 ufp należy rozumieć w ten sposób, że w załączniku należy zawrzeć wysokość wydatków przewidywanych co najmniej na dwa następne lata (nie licząc roku budżetowego), przy zadaniach realizowanych co najmniej przez 3 lata. Jest oczywiste, że załącznik, o którym mowa, może zawierać wielkości na cały okres realizacji zadania (czyli na okres dłuższy, niż wskazany w art. 166 ust. 2 pkt 4 ufp). Należy jednak zwrócić uwagę na dwa aspekty sprawy: 1. załącznik traci moc wraz z uchwałą budżetową, 2. ciągłość zapewnia jedynie uchwała o wieloletnim programie inwestycyjnym, ale i ta może podlegać zmianom. W tej sytuacji faktycznie należy przejść do ogólnych zasad związanych z dotrzymywaniem umów.Powrót do listy aktualności

Powrót do strony głównej