27 grudnia 2009 r. Imieniny: Fabioli, Jana, Żanety
redakcja
partnerzy
subskrypcja
współpraca
forum

Lista wszystkich news'ów


27.10.2008Wyrok WSA w Gdansku z dnia 28 maja 2008r. (II SA/Gd 626/07)
Z zaskarżonych decyzji zdaje się wynikać, że organy ograniczyły się jedynie do przyjęcia - za raportem o oddziaływaniu na środowisko - iż przedmiotowa stacja bazowa telefonii komórkowej będzie emitować pole elektromagnetyczne nie wyższe od dopuszczalnej wartości 0,1 W/m2, a tym samym nie będzie oddziaływać szkodliwie na środowisko i zdrowie ludzi. Takie stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jak i poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta z dnia 28 marca 2007r. nie uwzględnia specyfiki przedmiotowej inwestycji w kontekście jej umieszczenia na budynku szpitala. W warunkach szpitalnych, gdy leczenie sprowadza się nie tylko do wykonywania zabiegów i podawania leków lecz także, - by były one skuteczne - do dbałości o jak najlepszą kondycję osób hospitalizowanych, nie tylko fizyczną ale i sfery psychicznej, niebagatelne znaczenie ma troska o zapewnienie im spokoju i nie stwarzanie sytuacji stresowych. Budowa stacji bazowych telefonii komórkowej budzi zawsze emocje społeczne, w szczególności osób mieszkających w ich pobliżu. Emocji tych nie są pozbawione także osoby, zmuszone do czasowego przebywania w pobliżu takich stacji, jak ma to miejsce w niniejszej sprawie. Tym bardziej, że stacja usytuowana jest bezpośrednio na budynku szpitala. Powoduje to niewątpliwie sytuacje stresowe dla części pacjentów. Dlatego w takim wypadku proste odesłanie do dopuszczalnej prawem wielkości emisji nie spełnia normy przepisu art. 47pkt 1 lit. a. Przepis ten mówi o bezpośrednim i pośrednim wpływie przedsięwzięcia m. in. na zdrowie i warunki życia ludzi. Zatem nie ma tylko i wyłącznie znaczenia to czy emisja mieści się w przewidzianej prawem normie, lecz czy wpływa na zdrowie i warunki życia ludzi. Te ostatnie w szpitalu sprowadzają się m. in. także do zapewnienia pacjentom pobytu w warunkach możliwie pozbawionych sytuacji stresowych, a jak już wyżej powiedziano usytuowanie stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku szpitala taką sytuację stwarza.
więcej >
27.10.2008Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23 lipca 2008r. ( IV SA/Po 648/07)
1. Zestawienie dyspozycji obu ustępów art. 36 uPIS (ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej) prowadzi do wniosku, że rada gminy w procesie legislacyjnym nie jest jednostką organizacyjną (ani tym bardziej osobą- którą jest gmina- art. 2 ust. 2 usg) obowiązaną w procesie legislacyjnym do przestrzegania wymagań higienicznych lub zdrowotnych. Ta sama gmina jest osobą prawną, obowiązaną do przestrzegania wymagań higienicznych lub zdrowotnych, np. gdy prowadzi szalety gminne, szkoły, przedszkola, teatry miejskie etc. Dopiero gdy w wyniku badań organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzą zawinione naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych (i tylko takich- wyrok NSA z 23.11.1992 r.- I SA 1156/92- OSP 7-8/94/130), dopiero wówczas na gminę można nałożyć obowiązek uiszczenia opłat za inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego.

2. Realizacja zdecentralizowanych zadań publicznych przez organy samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia prawa miejscowego, przy obligatoryjnym współdziałaniu państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- j.t. Dz.U. 236/05/2008 ze zm., w zw. z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym- j.t. Dz.U. 142/01/1591 ze zm.), mimo, że wiąże się z działaniami w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego (art. 3 in princ. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej- j.t. Dz. U. z 122/06/851 ze zm.- dalej uPIS), nie powoduje obowiązku ponoszenia opłat przez gminę na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 uPIS.
więcej >

26.09.2008Wyrok TK z dnia 2008-07-18, sygn. P 27/07
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad innym niż dziecko, pełnoletnim, niepełnosprawnym członkiem rodziny

Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 i Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416) w zakresie, w jakim uniemożliwia nabycie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego obciążonej obowiązkiem alimentacyjnym osobie zdolnej do pracy, niezatrudnionej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad innym niż jej dziecko niepełnosprawnym członkiem rodziny, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
więcej >

19.09.2008Wyrok NSA z dnia 9 wrzesnia 2008r., sygn. akt. II OSK 842/08
I. Instytucja wygaśnięcia mandatu stosowana przez radę w drodze uchwały na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2a ustawy z 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) w związku z art. 24f ust. 1 powołanej ustawy o samorządzie gminnym, a w razie bezczynności rady stosowana przez wojewodę w formie zarządzenia zastępczego na podstawie art. 98a ust. 2 powołanej ustawy o samorządzie gminnym jest instytucją restrykcyjną, która jest ingerencją w konstytucyjne prawa obywateli, a w razie bezczynności rady gminy jest nadto środkiem nadzorczym. Z tego względu stosowanie jej wymaga wykluczenia wykładni rozszerzającej, a ustalony stan faktycznym musi być stanem aktualnym.

II. Instytucja wygaśnięcia mandatu nie jest sankcją karną a instytucją w tym znaczeniu restrykcyjną, że wprowadza ograniczenie praw jednostki, ale tylko w celu stworzenia gwarancji wykorzystania mienia komunalnego zgodnie z prawem, przeciwdziałając korupcji, braku uczciwości, podważaniu autorytetu państwa, zaufania wyborców. Jeżeli ma stwarzać gwarancje prawidłowości wykorzystania mienia komunalnego, to gdy w dniu wydaniu zarządzenia zastępczego okoliczność wykorzystywania mienia komunalnego już nie wystąpiła, zastosowanie wygaśnięcia mandatu radnego jest naruszeniem konstytucyjnej zasady proporcjonalności.
więcej >

12.09.2008Uchwala SN z dnia 25 czerwca 2008 r. (sygn. akt III CZP 37/08)
Uchwała rady gminy podjęta na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 .VI. 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jed. tekst: Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266, ze zm.) nie stanowi podstawy roszczenia o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego dla osoby spełniającej kryteria przewidziane w tej uchwale.
10.09.2008Obowiazkiem sadu jest ochrona praw obywatelskich. Nie ochrona porzadku prawnego jako takiego. - Podkresla Janusz Trzcinski, Prezes Naczelnego Sadu Administracyjnego w wywiadzie , ktory ukazal sie w GP
Dlatego dziś w sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym coraz bardziej utrwala się tendencja, by sądy radziły sobie same. Wydając orzeczenia, sądy podkreślają, że w sytuacji, braku przepisu, który został wyeliminowany przez Trybunał, należy zastąpić go wyrokiem TK.
więcej >
10.09.2008Porzadkowanie budzetów lokalnych, Ireneusz Walencik, Rzeczpospolita
Ireneusz Walencik przedstawia założenia reformy finansów publicznych planowanej przez rząd na 2010 r. Przewiduje się wprowadzenie we wszystkich samorządach wieloletnich prognoz finansowych, obejmujących rok budżetowy i kolejne trzy lata. Uchwała rady w sprawie prognozy dotyczyć będzie: bieżących i majątkowych dochodów oraz wydatków budżetu, jego wyniku, przychodów i rozchodów.
więcej >
04.09.2008Wyrok NSA z dnia 28 marca 2006r. (sygn. akt II FSK 506/05)
Przepisy nie określają w jakim zakresie podmiot zobowiązany do rekultywacji sprawuje władztwo nad gruntem rekultywowanym i jaki jest jego status prawny w stosunku do nieruchomości w sytuacji, gdy nie łączy go żaden stosunek umowny dotyczący nieruchomości z jej właścicielem lub posiadaczem samoistnym. Należy więc stwierdzić, że w obowiązującym stanie prawnym wykonywanie obowiązków w zakresie rekultywacji, nałożonych decyzją administracyjną nie uzasadnia przyjęcia, że jednostka dokonująca rekultywacji staje się posiadaczem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ i art. 336 Kc.
więcej >
03.09.2008Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 lipca 2008r. (sygn. akt VIII SAB/Wa 5/08)
I.Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami), zwanej dalej ustawą. W myśl tych przepisów informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy. Przy ich wykładni należy kierować się art. 61 Konstytucji RP, zgodnie z którym prawo do informacji jest publicznym prawem obywatela realizowanym na zasadach skonkretyzowanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

II.Zatem informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Zatem wnioskiem o udzielenie informacji publicznej może być objęte jedynie pytanie o fakty, dane, czy też o stan określonych zjawisk, o dzień udzielenia odpowiedzi.

III.Gmina w K. jest organem władzy publicznej, stosownie zaś do art. 4 ust.1 ustawy i zgodnie z ust. 4 tegoż artykułu Wójt Gminy obowiązany jest do udostępnienia informacji publicznej będącej w jego posiadaniu.

IV.W konsekwencji Sąd uznał, że pytania zawarte we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 roku oznaczone numerem 2 stanowią żądanie udostępnienia informacji publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż dotyczą informacji o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, a więc informacji publicznej, o jakiej mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy.
więcej >

28.08.2008Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008r. ( sygn. akt IV SA/Wa 639/08)
I. Postępowanie uzgodnieniowe jest odrębnym postępowaniem, które toczy się na podstawie art. 106 kpa. W konsekwencji zatem organ administracji, który prowadzi takie postępowanie winien samodzielnie ustalić krąg podmiotów posiadających przymiot strony w takim postępowaniu.

II.Wprawdzie w orzecznictwie sądowo administracyjnym utrwalił się pogląd, że strony postępowania w sprawie \"głównej\" winny być również stronami postępowania uzgodnieniowego (tak m.in. wyrok WSA w Warszawie z 7 lutego 2007r., w sprawie IVSA/Wa 2314/06, lex 316675), nie zwalnia to jednak organu uzgodnieniowego od samodzielnych ustaleń w tym zakresie.

III. Sam fakt, że w postępowaniu prowadzonym przez Burmistrza to jest dotyczącym ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji osoby te nie brały udziału, nie przemawia za tym, że nie posiadają one przymiotu strony w postępowaniu uzgodnieniowym.

IV. Fakt, że działka ta nie graniczy bezpośrednio z terenem inwestycji nie przemawia za przyjęciem braku interesu prawnego po stronie skarżących w niniejszej sprawie.
więcej >

26.08.2008Urzedy nie wysylaja decyzji przez Internet, Rzeczypospolita 26 sierpnia 2008r., Slawomir Wikariak
Kodeks postępowania administracyjnego nie pozwala wydawać decyzji w formie elektronicznej - uważają urzędnicy. Rząd przygotowuje zmianę przepisów.
więcej >
25.08.2008Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 12 sierpnia 2008r. (sygn. akt II SA/Ol 302/08)
Nieracjonalnym wydaje się dopuszczenie do wydania nakazu rozbiórki, poprzez umorzenie postępowania legalizacyjnego, w sytuacji, gdy inwestor wykonał obowiązki, nałożone przez organ nadzoru budowlanego. Nawet gdyby okazało się, że obowiązki te wykonał z uchybieniem zakreślonego terminu, to celowym byłoby rozważenie przedłużenia terminu do dokonania tej czynności procesowej. Szczególnie, że organ I instancji faktycznie termin ten milcząco już wydłużał. Nie sposób bowiem pogodzić się z tym, aby przekroczenie terminu, który nie jest terminem prawa materialnego, miało skutkować najbardziej uciążliwą sankcją za popełnienie samowoli budowlanej.
więcej >
21.08.2008Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2008 (I SA/Wa 290/08 )
Samo zarządzanie nieruchomością w imieniu Miasta W. nie czyni Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami ani stroną postępowania ani adresatem decyzji kończącej postępowanie prowadzone w trybie art.45 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Prawidłowo zatem organ nadzoru przyjął, że stroną postępowania prowadzonego w trybie art.45 ust.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jest właściciel nieruchomości i właściciel lokali w budynku znajdującym się na tej nieruchomości, a zatem Miasto W., które powinno być stroną postępowania i podmiotem zobowiązanym w myśl art.45 wymienionej wyżej ustawy.
więcej >
20.08.2008Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Malopolskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. (PN.II.0911-22-08) - Orzecznictwo w Sprawach Samorzadowych Nr 2/2008, poz 40
Nałożony na właścicieli nieruchomości zakaz umieszczania afiszów, reklam, ogłoszeń w miejscach do tego niewyznaczonych wykracza poza materię przekazaną ustawowo radzie gminy do uregulowania.
więcej >
20.08.2008Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. (WNiK.DW.IV.JK.09 1 0-4/08) - Orzecznictwo w Sprawach Samorzadowych Nr 2/2008, poz 39
W myśl art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada gminy uprawniona jest do ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w zakresie zadań własnych. W przepisie tym brak jest natomiast regulacji prawnych pozwalających radzie do ustalenia ww. zasad w zakresie zadań zleconych (tj. obejmujących środowiskowe domy samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi).
więcej >
12.08.2008Uchwala NSA z dnia 22 VII 2008r. (sygn. I OPS 4/08)
Zaskarżalność do sądu administracyjnego uchwał odmawiających zakwalifikowania osoby do wynajmu mieszkania komunalnego i umieszczenia na liście zakwalifikowanych do zawarcia umowy.
więcej >
18.02.2008Obrona drogi
Podlascy samorządowcy są za budową międzynarodowej trasy Via Baltica przez województwo podlaskie, w tym Augustów. Odpierają argument samorządów z Warmii i Mazur, że trasa przez ich województwo rozwiąże spór o obwodnicę Augustowa.
więcej >
17.02.2008Gminy razem w sieci
27 mazowieckich gmin założyło stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Chcą współuczestniczyć w dwóch dużych projektach współfinansowanych z funduszy europejskich.
więcej >
16.02.2008Nagminna opieszalosc
Zbyt długie oczekiwanie na odpowiedź, nieznajomość przepisów, gubienie wniosków i w rezultacie konieczność składania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - tak wygląda dostęp do informacji publicznej w wielu mazowieckich urzędach gmin. Monitoring przeprowadziła Federacja MAZOWIA.
więcej >
07.12.2007Rospuda przy stole
Zwołanie "okrągłego stołu" jeszcze w grudniu br. w sprawie budowy obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy - zapowiedział w czwartek minister środowiska Maciej Nowicki.
więcej >
07.12.2007Gminne wydatki i dochody
Prawie 2,1 tys. złotych wydała w 2006 roku statystyczna gmina w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Powiat - 615 zł, a województwo - 263 zł.
więcej >
03.12.2007Powstanie wojewodztwo warszawskie?
Przez zbyt bogatą Warszawę Mazowsze może stracić unijne fundusze. Dlatego rząd rozpoczyna pracę nad wydzieleniem osobnego, stołecznego województwa - zapowiada "Życie Warszawy".
więcej >
08.10.2007Szkolenia z e-administracji
Wszyscy urzędnicy i funkcjonariusze publiczni w Polsce, niezależnie od pełnionej funkcji, powinni posiąść niezbędne kompetencje i umiejętności wymagane w e-administracji - zakłada Program CORA, dzięki któremu m.in. samorządowcy będą korzystać od 2008 r. ze szkoleń z zakresu wykorzystywania technologii informatycznych.
więcej >
08.10.2007Ostatnie chwile na spisy
Dziś (poniedziałek) mija ostatni dzień na sporządzenie przez gminy spisów wyborców danej jednostki. Wprawdzie zgodnie z postanowieniem prezydenta RP o wyborach powinny zrobić to do wczoraj, jednak ze względu na dzień świąteczny termin został przesunięty.
więcej >
08.10.2007Teraz Polska dla Gmin
Szybka i sprawna obsługa petenta, życzliwy uśmiech pracownika urzędu, zadbane ulice i drogi, klarowne zasady podziału środków budżetowych i prężny rozwój inwestycji - na obraz idealnej gminy, miejsca, w którym warto żyć i pracować wpływają dziesiątki czynników.
więcej >
08.10.2007Gminy Fair Play
161 gmin wzięło udział w VI edycji konkursu dla samorządów "Gmina Fair Play 2007" - poinformował w piątek na konferencji prasowej prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym (IBnDiPP) dr Mieczysław Bąk.
więcej >
09.07.2007Plus dla urzedow pracy
Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, której celem jest usprawnienie działań urzędów pracy i poszerzenie dostępu m.in. do staży i szkoleń dla osób bezrobotnych.
więcej >
09.07.2007Zamiast szpitala bedzie wiezienie?
Ministerstwo Sprawiedliwości ma zdecydować, czy przejmie ruinę Akademickiego Centrum Medycznego zbudowanego między Gliwicami a Zabrzem. Jest pomysł, aby zaadaptować ją na więzienie - czytamy w "Rzeczpospolitej".
więcej >
09.07.2007Urzedy na bialo-czerwono
Posłowie PiS chcą, by urzędy państwowe wywieszały flagi narodowe obowiązkowo przez cały rok, a nie tylko w święta i uroczystości państwowe - informuje \"Metro\".
więcej >