27 grudnia 2009 r. Imieniny: Fabioli, Jana, Żanety
redakcja
partnerzy
subskrypcja
współpraca
forum

Polecane KsiążkiAkademia samorządowego wizerunku
praca zbiorowa pod redakcją dr. Dariusza Tworzydło

ISBN: 83-7440-032-3
Data wydania: 2005


Podręcznik adresowany do samorządców prezentuje metody wykorzystania działań public relations w pracy administracji samorządowej. Jego celem jest prezentacja narzędzi PR i obszarów działalności samorządów, w których można je wykorzystać. Książka uwzględnia specyficzną rolę tej sfery administracji publicznej, która polega na działaniach na rzecz i w imieniu społeczności lokalnej, odpowiedzialności za jej rozwój i rozsądnym zarządzaniu środkami publicznymi.Budżet państwa i samorządów. Decentralizacja - oświata. Studium porównawcze
praca zbiorowa pod redakcją Teresy Lubińskiej

ISBN: 83-7251-557-3
Data wydania: 2005


Praca napisana została z zamysłem przybliżenia
i upowszechnienia problematyki finansów publicznych
i samorządowych szerokiemu gronu opinii publicznej, zainteresowanej pracami parlamentu i rad samorządowych nad ustawą budżetową i uchwałami budżetów samorządowych. Autorzy wyrażają głębokie przekonanie, że zrozumienie zasad i reguł finansowania zadań gmin, na tle najważniejszych wydatków publicznych ma ogromne znaczenie dla rozwoju demokratycznego społeczeństwa.Kampania wyborcza. Strategia sukcesu.
Sergiusz Trzeciak

ISBN: 83-7298-821-8
Data wydania: 2005

Przewodnik stanowi kompendium praktycznej wiedzy dotyczącej prowadzenia kampanii wyborczej. Adresowany jest przede wszystkim do kandydatów startujących w wyborach parlamentarnych i samorządowych wszystkich szczebli oraz szefów i członków sztabów wyborczych. Przydatny jest również dla osób ubiegających się o wybieralne funkcje w organach państwowych, związkach i samorządach zawodowych, organizacjach społecznych i politycznych. Książka może być także pomocna studentom politologii, marketingu politycznego, socjologii i psychologii społecznej oraz wszystkim zainteresowanym problematyką wyborczą.

Wydawca - sprzedaż książki
Więcej informacji na temat książki na stronie www.trzeciak.plBiuletyn Informacji Publicznej - Informatyzacja administracji
Michał Bernaczyk, Mariusz Jabłoński, Krzysztof Wygoda

ISBN: 83-229-2629-4
Data wydania: 2005

Autorzy książki dokonali wnikliwej analizy aspektów prawnych i praktycznych prowadzenia BIP, czyli urzędowego publikatora teleinformatycznego. Materiał został podzielony na 3 części tematyczne. Część pierwsza wiele uwagi poświęca zakresowi informacji publicznej podlegającej zamieszczeniu w Biuletynie oraz kryteriom decydującym o uznaniu danej sprawy za informację publiczną. Część drugą książki stanowi komentarz do Rozporządzenia MSWiA z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Ostatnia, trzecia część książki została poświęcona analizie przepisów ustawy o informatyzacji niektórych podmiotów prowadzących działalność publiczną (wejdzie w życie od 21.07.2005 r.), które wprowadzają m.in. konieczność dokonania zmian w zakresie systemu stron BIP.

Pierwsza tego typu książka na rynku. Niewątpliwie pozycja bardzo potrzebna, nie tylko dla osób zajmujących się redagowaniem i administrowaniem podmiotowymi stronami BIP, ale również dla wszystkich, którym z racji aktywności zawodowej i społecznej, nie są obce zagadnienia prawa dostępu do informacji publicznej.

Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego
Piotr Sitniewski

ISBN: 83-922599-0-4
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, Białystok 2005, s. 243.

To pierwsza w Polsce pozycja podejmująca zagadnienie dostępu do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor wyraża przekonanie, iż na obecnym etapie budowania samorządu w Polsce przyszedł czas na przekroczenie pewnego progu pojmowania jawności życia publicznego. W ciągłym sporze między "jawnością" a "tajemnicą", jaki można zaobserwować w doktrynie, jak i orzecznictwie, powinno się ogłosić ostateczny triumf jawności - twierdzi dr Piotr Sitniewski. W swojej książce Autor podejmuje kwestie form dostępu do informacji publicznej, kosztów jej udostęniania, zasad jej udostępniania, jak i nieudostęniania, oraz szeregu innych jakie pojawiają się w trakcie wykonywania przez administrację obowiązków wynikających z realizacji ustawy.

Internet w instytucjach publicznych. Zagadnienia prawne
Marcin Butkiewicz

Data wydania: styczeń 2006

Książka zawiera interpretację dotychczasowych uregulowań prawnych dotyczących korzystania z Internetu przez instytucje publiczne. Jednocześnie ma przybliżyć prawo Internetu osobom odpowiedzialnym za wdrażanie tej sieci w jednostkach państwowych i samorządowych oraz osobom zamierzającym, czy zmuszonym korzystać z Internetu w kontaktach z instytucjami publicznymi. Przybliżone zostały także wybrane rozwiązania europejskie. Można stwierdzić, że informatyzacja urzędów po uchwaleniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zostanie znacznie zdynamizowana. Zagadnienia poruszane w książce: podpis elektroniczny, korzystanie z Internetu w administracji, internet a sądy, informatyzacja zamówień, elektroniczne podatki.

Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego
Kazimiera Winiarska

Data wydania: styczeń 2005

W sprzedaży pojawiła się pozycja książkowa, która jest analizą całego procesu audytu wewnętrznego oraz jego powiązań z kontrolą wewnętrzną i audytem zewnętrznym. Opisuje zadania audytorów (w formie 10 przykazań), zasady organizacji prac audytorskich, sugeruje jak przygotować dokumenty robocze, prezentuje wytyczne UE w sprawie kontroli wewnętrznej, definiuje standardy kontroli wewnętrznej (międzynarodowe i krajowe). Jeden z rozdziałów poświęcony jest prognozie rozwoju audytu wewnętrznego. Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego Wpływ wytycznych Unii Europejskiej na wprowadzenie audytu wewnętrzego w Polsce Powiązania między audytem wewnętrznym a kontrolą wewnętrzną i audytem zewnętrznym Zakres zastosowań audytu wewnętrznego Audytor wewnętrzny doradcą kierownika jednostki Standardy audytu wewnętrznego Przyszłość audytu wewnętrznego

Finanse zintegrowane. Sekurytyzacja, struktury finansowe
Izabela Kidacka

ISBN: 83-7251-540-9
Data wydania: grudzień 2005

Celem opracowania jest przedstawienie istoty i znaczenia nowoczesnych sposobów finansowania, które przyczyniły się do stworzenia nowego sektora finansów structured finance - finanse zintegrowane. Większość poważnych innowacji finansowych ostatnich lat, takich jak sekurytyzacja, skupiało się wokół rynku papierów dłużnych, na którym stosowane są nowoczesne sposoby finansowania, bazujące na zdolności obsługi zobowiązań płatniczych przy minimalizacji ryzyka naruszenia spłat papierów. Książka jest przeznaczona dla uczestników rynku kapitałowego (emitentów papierów wartościowych, inwestorów), organizatorów rynku bankowego, menadżerów zarządzających kapitałem i inwestycjami oraz dla samorządowców. Recenzowana praca dobrze wpisuje się swoją tematyką w zarysowany obszar problemowy biorąc pod uwagę początkowy w warunkach polskich etap rozwoju rynku papierów dłużnych, a zwłaszcza technik sekurytyzacji oraz ściśle związanej z tym działalności agencji klasyfikacyjnych. Niski poziom specjalistycznej wiedzy w tym zakresie i brak sprzyjającego środowiska prawnego wymagają podejmowania badań, których mamy tutaj przykład, przenoszących na polski grunt doświadczenia bardziej rozwiniętych systemów gospodarczych. Opis zjawisk i procesów zachodzących na rynku finansowym, w szczególności posługiwanie się techniką sekurytyzacji i stworzenia podstaw do definiowania finansów zintegrowanych mają duże walory merytoryczne i pozwalają na uporządkowanie i poszerzenie wiedzy w tym zakresie oraz przede wszystkim posiadają duże walory aplikacyjne w odniesieniu do rynku krajowego.VAT w gminach 2006

Elżbieta Rogala

ISBN: 83-7251-610-3
Data wydania: marzec 2006

Prezentowany poradnik zajmuje się przede wszystkim odpowiedzią na pytanie, czy podatnikiem VAT powinna być sama gmina, czy też obsługujący ją od strony organizacyjno-technicznej urząd gminy? Jak to się dzieje, że podatnikiem VAT muszą być jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, a także gospodarstwa pomocnicze, czyli jednostki organizacyjne powołane przez gminy.
W publikacji zostały omówione następujące zagadnienia:
- podatnikiem VAT gmina czy urząd gminy?;
- podatnikiem VAT: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze;
- katalog czynności gmin opodatkowanych VAT;
- katalog czynności gmin nie podlegających VAT;
- współczynnik odliczeń za 2005 rok bez dotacji;
- pomoc unijna a odliczenie VAT;
- kasy rejestrujące w gminach